Logowanie
 login
 hasło

Regulamin

Regulamin korzystania z narzędzia IT

§1
Postanowienia ogólne

1. Strona narzędzia IT jest serwisem internetowym, którego operatorem jest CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z siedzibą w Toruniu przy ul. Stokrotkowej 22, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS: 0000268368.
2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez jest CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, zwanego dalej Operatorem oraz korzystania z Narzędzia IT zwanego dalej Platformą.
3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
4. Narzędzie IT jest mechanizmem internetowym implementowanym (na poziomie baz danych) do serwisu orbiToruń.pl będącego serwisem miejskim, dedykowanym przez Urząd Miasta Torunia mieszkańcom, a szczególnie toruńskim NGO. Stanowi platformę wspierającą realizację „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013 – 2014” i jest współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
a) Dane – dane osobowe Użytkownika wskazane w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
b) Konto – administrowany przez CISTOR SPS zbiór Danych oraz informacje o uprawnieniach Użytkowników w ramach Platformy. Konto dostępne jest dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się do narzędzia IT. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby (tzn. dany PES może mieć tylko 1 konto, z którego mogą korzystać jego przedstawiciele).
c) Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do zasobów zgromadzonych w ramach Platformy.
d) Narzędzie IT – internetowa platforma wspierając realizację „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013 – 2014” dostępna pod adresem: www.narzedzie.orbitorun.pl
e) Operator – CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne – administrator narzędzia IT.
f) Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Platformy.
g) Rejestracja – procedura zakładania Konta.
h) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu (pracownicy Urzędu Miasta, przedstawiciele PES i OWES, osoby ze świata biznesu, mieszkańcy Torunia).
6. Korzystając z Platformy użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Operatora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

§2
Warunki korzystania z platformy

1. Korzystanie z Platformy ma charakter bezpłatny.
2. Rejestracji może dokonać każdy Użytkownik.
3. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Operatora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.
4. Korzystanie z usług Platformy wymaga komputera z dostępem do Internetu z zainstalowanym systemem operacyjnym i przeglądarką internetową w wersji co najmniej:
a) Windows: Google Chrome, Firefox 3.6, Internet Explorer 8 i Internet Explorer 9 I wyższe,
b) Mac: Google Chrome, Firefox 3.6 i Safari 4,
c) Linux: Google Chrome i Firefox 3.6.

§3
Rejestracja

1. W celu Rejestracji, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: www.narzedzie.orbitorun.pl
2. W formularzu rejestracyjnym należy obligatoryjnie podać następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) login i hasło (min. 8 znaków, małe i wielkie litery, cyfry lub znaki specjalne),
d) jako kto się loguje, do wyboru: osoba fizyczna, podmiot ekonomii społecznej, administracja lokalna.
3. Całkowite wypełnienie formularza rejestracyjnego powoduje wysłanie – na podany w formularzu adres e-mail – wiadomości, zawierającej link aktywacyjny. Wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z potwierdzeniem autentyczności Danych.
4. Ostateczne zakończenie Rejestracji następuje w ciągu 24 godzin poprzez aktywowanie konta przez Administratora platformy.
5. W wyniku prawidłowej Rejestracji tworzone jest Konto przypisane do loginu, który został podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
6. Każdorazowy dostęp do edycji Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu się do Platformy poprzez podanie ustalonego podczas Rejestracji loginu i hasła.
7. Likwidacja Konta i usunięcie Danych następuje po przesłaniu prośby o usunięcie konta do Administratora platformy.

§4
Dane Osobowe oraz Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne.
2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach związanych z korzystaniem z Platformy oraz w celach informowania o produktach i usługach.
3. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach niezbędne do realizacji zamawianych usług. Dane niezbędne w formularzu rejestracyjnym są dodatkowo oznaczone.
5. Administrator Danych gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych Danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie Danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
6. Administrator jest zobowiązany do ujawniania informacji o Użytkowniku (oraz danych dodatkowych np. adres IP), osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo. Informacje mogą być udostępniane innym podmiotom również w celu dochodzenia praw Administratora lub do podjęcia działań w stosunku do potencjalnie nielegalnych działalności.
7. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Platformy, w tym na skutek odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa.
8. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się niezbędne informacje do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.
9. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nie usuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięciu należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu może być niemożliwe.
10. Witryny Serwisu korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Operator ma prawo do zablokowania Konta.
2. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
3. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść,  naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Operator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta oraz zawiadomienia odpowiednich organów ścigania o zaistniałym incydencie. Niedozwolone jest również publikowanie treści o charakterze agitacji politycznej i wyborczej. Treści, o których mowa wyżej zostaną usunięte niezwłocznie po podjęciu przez Operatora Informacji, że na zostały opublikowane na koncie Użytkownika.
4. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
5. Niedozwolone jest publikowanie na Platformie odnośników (linków) do stron naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady życia społecznego lub dobre obyczaje. W przypadku zablokowania Konta przez Operatora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
6. Operator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Platformy, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
8. Operator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Operatora bądź innych Osób.
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Platformy.

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego