Logowanie
 login
 hasło

GMINA MIASTA TORUŃ STOSUJE KLAUZULE SPOŁECZNE

2013-12-06

Miło nam zakomunikować, że Gmina Miasta Toruń wspiera ekonomię społeczną stosując klauzule społeczne w postępowaniach prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, a także w zamówieniach o wartości poniżej 14 tys. euro.  

Na początku roku, z chwilą rozpoczęcia testowania „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014” (powstałego w ramach partnerskiego projektu realizowanego przez CISTOR SPS i GMT), Prezydent Miasta Torunia przyjął zarządzenie umożliwiające pracownikom Urzędu stosowanie klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych, które z powodzeniem realizowane jest w praktyce.

Klauzule społeczne stanowią wyjątek w ogólnych regułach zamówień publicznych, pozwalając zamawiającemu przy zlecaniu zamówienia wziąć pod uwagę istotne kryteria społeczne. Zamawiający może zastrzec zamówienie wyłącznie dla wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, bezrobotne lub uzależnić realizację przedmiotu zamówienia od spełnienia przez wykonawcę dodatkowych warunków realizujących cele społeczne.

Od stycznia bieżącego roku do końca trzeciego kwartału Gmina zastosowała już 12 razy klauzule społeczne, a jest to wynik bardzo dobry w porównaniu do pozostałych gmin w kraju. Na etapie przeprowadzanych postępowań przetargowych do dokumentów (tj. SIWZ czy umów z wykonawcami) trafiają zapisy obligujące wykonawców z chwilą podpisania umowy m.in. do zatrudnienia osób bezrobotnych przy wykonywaniu danego zadania. Do postanowień zawieranych z wykonawcami umów, trafiły m.in. zapisy:

  • Na  podstawie  art.  29  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zamawiający  będzie  wymagał  aby  wśród  osób bezpośrednio  uczestniczących  w  wykonywaniu  zamówienia  zatrudnionych  było  minimum  10  osób  bezrobotnych.
  • Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zatrudnić 1 (jedną) osobę bezrobotną w celu przygotowania zawodowego, w pełnym wymiarze pracy, na podstawie umowy o pracę.
  • Na  podstawie  art.  29  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zamawiający wymaga, aby na czas wykonania zlecenia została zatrudniona przynajmniej jedna osoba:
  1. bezrobotna lub młodociana w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  2. niepełnosprawna, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  3. inna niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W celu upowszechnienia praktyki stosowania klauzul społecznych, 4 grudnia br. odbyło się spotkanie informacyjne dla pracowników Urzędu Miasta Torunia, które poprowadziła Katarzyna Stec, Zastępca Dyrektora MOPS w Gdyni. Uczestnicy spotkania zapoznali się z praktycznymi aspektami stosowania klauzul, zwiększyli swoją wiedzę, poznali korzyści jakie płyną z przygotowywania społecznie odpowiedzialne zamówień publicznych. Spotkanie miało również na celu zachęcenie pracowników do jeszcze szerszego stosowania klauzul społecznych.

Wszystkie dotychczas przygotowane zamówienia z zastosowaniem klauzuli społecznej, zarządzenia oraz rejestr, dostępne są w zakładce Toruński Program Współpracy ->Klauzule społeczne na stronie www.cistorsps.pl.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego